OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 marca 2021 r. o godz. 9:30

 

sala C-112 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, składające się z 2 pokoi, łazienki z we i jasnej kuchni o łącznej pow. 38,10 m2, położonej w Krakowie na os. Złotego Wieku 12/89, mieszkanie znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice”. Lokal znajduje się na czwartym – ostatnim piętrze, do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,2 m2. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KW: KR1P/00215984/6 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krakowie-Podgórzu, lokal wyposażony jest w instalacje: wod.-kan., elektryczną, gazową, ogrzewanie CO miejskie, ciepła woda z piecyka gazowego.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 208 650,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 156 487,50 zł.

Art. 962 § 1 k.p.c. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 20 865,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (piątek 05.03.2021 r.) na rachunek bankowy komornika:

MBS 63 8619 0006 0030 0325 8039 0001

lub w kancelarii komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z art. 953 §1 pkt 5 kpc nieruchomość można oglądać w dniu 22 lutego 2021 r. w godz. 9:00-9:30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Akta postępowania można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.

 

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 305 kk

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Położenie: