OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 marca 2021 r. o godz. 12:20

 

w sali nr V Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 5, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

udział po l/8 w działkach 327/5 – grunty orne, 520 – lasy, 586 – lasy i rowy, 715 – lasy, 1069 – lasy, łąki trwałe, grunty pod rowami, 1071/1 – lasy, łąki trwałe, grunty pod rowami, 1207/1 – łąki trwałe, grunty pod rowami o pow. 2,4861 ha, położone w miejscowości Drelów, posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg, Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00041480/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 47 110,00 zł.

Udział 1/8 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 5 888,75 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 4 417,00 zł. Udział 1/8 w działce nr 327/5 oszacowany jest na kwotę 1 755,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 1 316,25 zł.

Udział 1/8 w działce nr 520 oszacowany jest na kwotę 450,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 337,50 zł.

Udział 1/8 w działce nr 586 oszacowany jest na kwotę 413,75 zł.

Cena wywoławcza wynosi 310,31 zł.

Udział 1/8 w działce nr 715 oszacowany jest na kwotę 231,25 zł.

Cena wywoławcza wynosi 173,44 zł.

Udział 1/8 w działce nr 1069 oszacowany jest na kwotę 586,25 zł.

Cena wywoławcza wynosi 439,69 zł.

Udział 1/8 w działce nr 1071 oszacowany jest na kwotę 961,25 zł.

Cena wywoławcza wynosi 720,94 zł.

Udział 1/8 w działce nr 1207/1 oszacowany jest na kwotę 1 491,25 zł.

Cena wywoławcza wynosi 1 118,44 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy wraz z aktami egzekucyjnymi znajduje się do wglądu na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii czynnej w godzinach 9:00-17:00 lub na konto kancelarii w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 33 2030 0045 1110 0000 0236 3110.

Licytant musi spełniać warunki wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2012 poz. 803), tj. ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie z dniem 1 maja 2016 r. licytant ma obowiązek udokumentować swoje uprawnienie do nabywania nieruchomości rolnych przed przystąpieniem do przetargu pod rygorem odmowy dopuszczenia go do licytacji.

 

Położenie: