OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim Michał Kędzierski Kancelaria Komornicza nr 1 w Lidzbarku Warmińskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

9 marca 2021 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 110 Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek rolnych nr 156 i 165/1, położonej w Henrykowie, gm. Orneta, o łącznej powierzchni 15,1100 ha. Na nieruchomości w części zajmującej powierzchnię ok. 13,00 ha prowadzona jest szkółka roślin ozdobnych. Pozostały obszar stanowią nieużytki oraz samosiejki brzozy. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim nr OL1L/00024055/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 3 576 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 2 384 000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika nr

81 1160 2202 0000 0000 8028 1396.

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem telefonu (89) 767 45 42

bądź adresem e-mail lidzbark.warminski@komornik.pl.

 

Położenie: