OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Wojciech Mielnik (tel. (71) 712 71 23) ogłasza, że dnia

 

26 marca 2021 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 58, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: „JUST II” SP. Z O.O. zs. we Wrocławiu,

stanowiącej: lokal niemieszkalny położony we Wrocławiu przy ul. Rynek 60 składający się z lokalu niemieszkalnego (biurowego) oznaczonego nr U11, położony na V piętrze budynku mieszkalno-biurowo-usługowego o powierzchni użytkowej 113,10 m2 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 91, AM-26, obręb Stare Miasto o powierzchni 738 m2 i w częściach wspólnych budynku, wynoszącego 418/10.000 części. W skład lokalu niemieszkalnego wchodzą: trzy pomieszczenia biurowe, w tym jedno pomieszczenie z zapleczem socjalnym i z archiwum, przedsionek, WC, łazienka i korytarz.

Położonej: 50-116 Wrocław, Rynek 60/U11, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1K/00277412/3.

 

Suma oszacowania wynosi 1 429 875,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 072 406,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 142 987,50 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

mBank SA O. Korporacyjny Wrocław 64 1140 1140 0000 2902 3100 1001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W dniu 22.03.2021 r. od godz. 11:00 do godz. 11:15 można oglądać ww. nieruchomość. W terminie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: