OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy Tomasz Chynek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 stycznia 2021 r.

 

w sali nr 24 Sądu Rejonowego w Oleśnicy, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

o godz. 9:15

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa, działka nr 61/1 o pow. 0,0110 ha, położona w miejscowości Syców posiadająca założoną księgę wieczystą numer KW WR1E/00061841/6 w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy.

 

o godz. 9:30

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa, działka nr 61/6 o pow. 0,0294 ha, położona w miejscowości Syców posiadającej założoną Księgę Wieczystą numer KW WR1E/00064488/4 w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy.

 

Nieruchomości podlegają łącznej sprzedaży z uwagi na fakt, że działki 61/1 i 61/6 sąsiadują ze sobą, a posadowione na nich budynki są w zabudowie nierozłącznej i zwartej położone na obu nieruchomościach.

 

Opis nieruchomości:

Na terenie nieruchomości znajdują się dwa główne obiekty: budynek handlowo-usługowy położony na działce 61/1 i budynek produkcyjny położony na działce 61/6, budynki położone na obu działkach są połączone ze sobą funkcjonalnie, posiadają wspólne instalacje. Dodatkowo w północnej części nieruchomości (na działce 61/6) znajdują się wiaty – obiekty nieujawnione w ewidencji budynków. Budynek znajduje się bezpośrednio przy drodze asfaltowej, dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio od strony ulicy 1 Maja. Obiekt posiada dwa wejścia od strony podwórka oraz połączenie (przejście) do budynku handlowo-usługowego. Budynek był wykorzystywany na potrzeby cukierni.

 

Nieruchomość WR1E/00061841/6 oszacowana jest na kwotę: 210 200,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 157 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 21 020,00 zł).

Nieruchomość WR1E/00064488/4 oszacowana jest na kwotę: 170 400,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 127 800,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 17 040,00 zł).

Rękojmie powinny być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym na konto komornika w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem sygn. KM 172/19.

 

Po ww. terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Oględziny przed licytacją, tj. 12.01.2021 r. godz. 11:00, operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem telefonu (071) 721 84 40.

Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

 

Położenie: