OGLOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 50/12, 60-774 Poznań zawiadamia, że w dniu

 

4 lutego 2021 r. o godz. 09:00

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sala nr 27A, boczne wejście, przy ul. Kamiennogórskiej 26, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej (działka nr 103/4 o powierzchni 592 m2) zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (bliźniak – lewy segment o powierzchni użytkowej 136,85 m2) usytuowanej pod adresem: 62-052 Chomęcice, ul. Poznańska 21A, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00091618/0. W części tylnej działki znajduje się drewniana wiata o pow. około 38 m2. Nieruchomość nie jest zamieszkała.

 

Suma oszacowania wynosi: 543 800,00 zł. Cena wywołania wynosi: 362 533,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 54 380,00 zł na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu, Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Poznaniu nr rachunku: 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 tytułem: Km 78/19 (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 (akta dołączone do sprawy II Co 360/19) lub w kancelarii komorniczej. Komornik sądowy działając zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt. 5 kpc zawiadamia, w dniu 29.01.2021 r. o godz. 13:00 udostępni celem oględzin przedmiotową nieruchomość. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny, tel. (61) 222 49 94, fax (61) 222 49 95, www.komornik-tomaszewski.pl

 

Położenie: