OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

7 grudnia 2020 r. godz. 13:00

 

w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 74, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału 1/2 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Podsadek, gm. Sędziszów, obręb 22, o łącznej pow. 2,6810 ha, składającej się z działek ewidencyjnych numer 69/3, 70, 71, 115/3, 115/6, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o nr KW KI1J/00016936/0.

Działki numer 69/3 i 70 stanowią całość gospodarczą. W części południowej urządzone jest siedlisko. Zabudowę stanowią: budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, budynek mieszkalny jednokondygnacyjny, stodoła murowano-drewniana z dobudowanymi do niej szopami, szopa drewniana, wiata drewniana, budynek garażowy, dwa budynki gospodarcze oraz ustęp suchy. Ponadto na nieruchomości znajduje się studnia. Część siedliskowa jest ogrodzona. Teren rolny jest użytkowany rolniczo przez dzierżawcę. Działki położone są na terenie wyposażonym w sieć energii elektrycznej oraz wodociągową. Działka numer 71, w części południowej, została zagospodarowana pod siedlisko. Zabudowę stanowią: budynek mieszkalny, stodoła, wiata. Ponadto na nieruchomości znajduje się studnia i szambo. Część siedliskowa jest ogrodzona, teren rolny jest użytkowany rolniczo przez dzierżawcę. Działka numer 71 położona jest na terenie wyposażonym w sieć energii elektrycznej oraz wodociągową. Działki numer 115/3 i 115/6 położone są na terenach przeznaczonych pod zbiorniki retencyjne, nie są użytkowane rolniczo.

 

Udział 1/2 części w nieruchomość oszacowany jest na kwotę: 168 288,00 zł w tym: cena wywołania wynosi: 112 192,00 zł. Wartość rękojmi: 16 829,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

Położenie: