OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Mateusz Dziędzioła podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

15 stycznia 2021 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wołowie, to jest w Wołowie przy ul. M. Reja 11, w sali nr 15, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Miłcz, gmina Wołów, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1L/00044969/1, stanowiącej własność dłużnika (…).

 

Nieruchomość oznaczona jest geodezyjnie jako działki nr: 70/1 oraz 70/2, arkusz mapy 1, obręb Miłcz, jednostka ewidencyjna Wołów – obszar wiejski. Działki do siebie przylegają a ich łączna powierzchnia wynosi 0,4788 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części wsi, w odległości około 80m od głównej drogi przebiegającej przez miejscowość. Najbliższe otoczenie działek stanowią tereny mieszkaniowe oraz obszary niezabudowane (głównie grunty uprawiane rolniczo). Nieruchomość (w tym odrębnie działka nr 70/1 oraz 70/2) posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej i ma kształt zbliżony do prostokąta. W odległości około 70-80 metrów, w działce nr 62 przebiega zewnętrzna sieć wodociągowa i elektryczna. Na dzień oględzin obie działki były nieuprawiane i głównie porośnięte przez samosiejki.


Nieruchomość znajduje się na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr LIII/331/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Miłcz, Garwół, Sławowice, Mikorzyce – Gmina Wołów – Strefa III. W myśl postanowień planu, obszar działki nr 70/1 oznaczony jest w części symbolem R/6, który oznacza tereny rolnicze, a w części symbolem MNR/6, który oznacza tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Obszar działki nr 70/2 jest w całości oznaczony symbolem MNR/6.


Według uproszczonych wypisów z rejestru gruntów na działkę nr 70/1 składają się użytki o powierzchni [ha]: RIVa – 0,2688, RV – 0,0072, RVI – 0,0062. Na działkę nr 70/2: RIVa – 0,0308, RV – 0,1037, RVI – 0,0621. Nabycie nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 1 ha nie wymaga uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Suma oszacowania wynosi 56 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 675,00 zł. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu nieruchomości.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni bezpośrednio poprzedzających licytację, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika (dane teleadresowe w lewym górnym roku obwieszczenia).

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest kwotę 5 690,00 zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 15 10902499 0000 0001 4160 2283 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe Komornika.

 

Pouczenie:
1/ W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

2/ Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

3/ Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

4/ Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwa udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

5/ Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: