OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel (tel. (94) 372 13 24) ogłasza, że dnia

 

22 grudnia 2020 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sadu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym z prawem własności gruntu, położonej w Szczecinku, obręb 12, działka nr 111 o pow. 0639 ha; położonej pod adresem: 78-400 Szczecinek, ul. Słoneczna 15,

dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1I/00012093/7.

 

Suma oszacowania wynosi 650 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 487 875,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 65 050,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 2 Oddział w Koszalinie

08 1090 1711 0000 0001 1700 3080

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: