KM 667/18

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Karolina Owczarek-Czarnota Kancelaria Komornicza nr IV w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7 grudnia 2020r. o godz. 14:30 w sali nr D-141 Sądu Rejonowego w dla Krakowa Krowodrzy odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny nr 84 w budynku przy ul. Makowskiego 20 w Krakowie, który stanowi własność dłużniczki: Anna Ankowska 31-325 Kraków, ul. Makowskiego 20/84
Dla ww. lokalu prowadzona jest księga wieczysta o nr KR1P/00239032/2 w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie. 
Przedmiotowy lokal położony jest na pierwszej kondygnacji budynku wielorodzinnego (pięciokondygnacyjnego). Składa się z dwóch pokoi, łazienki, przedpokoju oraz ciemnej kuchni doświetlonej przez okno odzdielające od pokoju. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 36,23 m2 . Z własnością lokalu związany jest udział w użytkowaniu wieczystym działki ew. nr 173 obj. KW nr 190847 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego loakl został wydzielony w 8/1000 części. Mieszkanie wykończone jest materiałami typowej/podstawowej jakości. Stan techniczny lokalu -
dobry.

Nieruchomość oszacowana została na kwotę: 251.609,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 188.706,75 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości 25.160,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na rachunek komornika o nr: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001 MBS Wieliczka F-1 Kraków Nieruchomość można oglądać w dniu w dniu 27 listopada 2020 roku w godz. od 14:30 do 15:00.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa - Krowodrzy
Karolina Owczarek-Czarnota