OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

11 stycznia 2021 r. o godz. 8:30

 

sala C-112 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: lokal stanowiący odrębną nieruchomość składający się z 2 pokoi, jasnej kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 45,28 m2, położony w Krakowie, przy os. Kalinowym 14/48, stanowiący własność dłużnika: Stanisław Skiba, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krakowie-Podgórzu nr KR1P/00354800/9. Lokal nie posiada pomieszczenia przynależnego. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, ciepła woda i ogrzewanie C.O. z sieci miejskiej. Nieruchomość ubezpieczona, brak służebności.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 235 039,00 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 176 279,25 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia pięć groszy).

Art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 23 503,90 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (8.01.2021 r.) na rachunek bankowy komornika: MBS 63 8619 0006 0030 0325 8039 0001 lub w kancelarii komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z art. 953 § pkt 5 kpc nieruchomość można oglądać w dniu 28 grudnia 2020 r. w godz. 10:00-10:30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. W okresie 3 dni przed licytacją akta sprawy można przeglądać w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty I Wydział Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 305 kk

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Położenie: