OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

3 grudnia 2020 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej: 86-122 Bukowiec, Tuszynki,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 7596 [NKW: BY1S/00007596/6].

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 121/1 o powierzchni 3,01 ha, położona w m. Tuszynki, gm. Bukowiec, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako RIVb (0,61 ha), RV (0,59 ha), RVI (0,05 ha), ŁIV (1,65 ha), ŁV (0,21 ha), W (0,12 ha), N (0,23 ha).

 

Suma oszacowania wynosi 31 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 21 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 150,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: