OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

w trybie uproszczonym

nr KW SZ1O/00051531/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Tomasz Szybalski na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 grudnia 2020 r. o godz. 11:00

 

w kancelarii mieszczącej się: 72-200 Nowogard Plac Wolności 9, pokój nr 419, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości składającej się z niezabudowanych działek gruntowych: nr 274/6 o powierzchni 1 756 m2, 274/7 o powierzchni 1 847 m2, 274/9 o powierzchni 1 506 m2, 274/12 o powierzchni 1 464 m2, położona w miejscowości Czarnogłowy, gmina Przybiernów, powiat goleniowski. Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest pod numerem księgi wieczystej KW nr SZ1O/00051531/2 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Stanowiących własność dłużników: (…).

 

Suma oszacowania wynosi 118 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 800,00 zł.

Przedmiotową nieruchomość można oglądać w miejscu jej położenia, zaś w kancelarii mieszczącej się: 72-200 Nowogard Plac Wolności 9 znajduje się do wglądu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 11 840,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może zostać uiszczona gotówkowo, bądź przelewem na rachunek bankowy kancelarii: BNP Paribas Bank 19 2030 0045 1110 0000 0398 9470. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

Położenie: