OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

3 grudnia 2020 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości: Wierzchosławice, gm. Wierzchosławice, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00127338/0 opisanej jako:

- działki gruntowe niezabudowane: nr 536/3 o pow. 0,0840 ha i udział 1/4 w działce nr 536/4 o pow. 0,0250 ha.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 71 604,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset cztery złote). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 53 703,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzy złote).

- działki gruntowe niezabudowane: nr 536/5 o pow. 0,0930 ha i udział 1/4 w działce nr 536/4 o pow. 0,0250 ha.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 78 745,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 59 058,75 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 75/100).

Dla działek gruntowych niezabudowanych: nr 536/3 i nr 563/5 utworzona została nowa księga wieczysta nr TR1T/00160803/4 i działki te obecnie stanowią własność osoby trzeciej z udziałem której w myśl art. 930 kpc prowadzona jest egzekucja przeciwko dłużnikowi egzekwowanemu.

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.

- działka nr 536/3 i udział 1/4 w działce nr 536/4 – w kwocie 7 160,40 zł,

- działka nr 536/5 i udział 1/4 w działce nr 536/4 – w kwocie 7 874,50 zł

na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 19.11.2020 r. oraz 26.11.2020 r. w godz. od 10:00 do 11:00. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Położenie: