OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria nr III zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

2 grudnia 2020 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1. nieruchomości położonej w miejscowości Bysina składającej się z działek nr 1378/2 i 1378/3.

Działka ewidencyjna nr 1378/2 o powierzchni 0,0772 ha wg ewidencji częściowo użytkowana jako grunty rolne zabudowane (0,0521 ha), częściowo jako pastwiska trwałe klasy V (0,0251 ha) We wschodniej części działki posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny. Obiekt częściowo podpiwniczony, składa się z parteru oraz użytkowego poddasza. Na parterze budynku zlokalizowane są następujące pomieszczenia: pokój, salon, kuchnia, WC, łazienka i przedpokój. Komunikacja wewnętrzna klatką schodową. Na poddaszu użytkowym zlokalizowane są: cztery pokoje, przedpokój i łazienka. Budynek nie został oddany do użytkowania. Działka ewidencyjna nr 1378/3 o powierzchni 1,85 ha,  wg ewidencji użytkowana jako: grunty rolne zabudowane (0,01 ha), grunty orne klasy V (1,00 ha), grunty orne klasy V1 (0,10 ha), grunty zadrzewione i zalesione na użytkach rolnych (0,08 ha), las (0,26 ha) pastwiska trwałe klasy V oraz grunty rolne klasy IV b 9 0,32 ha). We wschodniej części działki znajduje się studnia oraz pozostałości po murowanym budynku gospodarczym, przeznaczone do rozbiórki. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Dariusz Wojtas i posiada założona księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00070418/5.

2. nieruchomości położonej w miejscowości Bysina składającej się z działki nr 1378/5. Działka ewidencyjna nr 1378/5 o powierzchni 0,0059 ha, wg ewidencji użytkowana jako grunty rolne zabudowane. Działka obciążona jest służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu, przechodu i przegonu przez działkę nr 1378/5 drogą gruntową, to jest pasem o szerokości 3,5 m, przebiegającym wzdłuż północnej granicy, na rzecz działek ewidencyjnych nr 1378/2 i 1378/3. Działka 1378/5 została wydzielona na powiększenie i poprawę warunków zagospodarowania przyległej zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 297 działki nr 1378/2 i stanowi z nią jedną funkcjonalną nierozerwalną całość. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Dariusz Wojtas i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00081357/9. Działka ewidencyjna nr 1378/2 objęta księgą wieczystą KR1Y/00070418/5 i działka 1378/5 objęta księgą wieczystą KR1Y/00081357/9 tworzą  funkcjonalną całość, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oznaczonym numerem  porządkowym 297

 

1. Nieruchomość wpisana w KR1Y/00070418/5 działka nr 1378/2 i nieruchomość wpisana w KR1Y/00081357/9 działka nr 1378/5 oszacowana jest łącznie na kwotę: 331 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 248 250,00 zł.

2. Nieruchomość wpisana w KR1Y/00070418/5 działka nr 1378/3 oszacowana jest na kwotę: 84 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 63 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i  innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Nieruchomość spełnia warunki do uznania jej jako nieruchomości rolnej w rozumieniu ust. z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego zmienionej z dniem 30.04.2016 roku przez ust. z dnia 14.04.2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 585). W związku z przepisami znowelizowanej ustawy w przypadku nabywania nieruchomości w drodze egzekucji nie znajdują zastosowania ograniczenia w nabywaniu ich przez osoby nie będące rolnikami indywidualnymi. Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje na podst. art. 4 cytowanej ww. ustawy Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa, może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37.

 

 

 

 

Położenie: