OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu

 

2 grudnia 2020 r. o godz. 12:50

 

w sali nr 101 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu pod adresem: ul. Rynek Główny 14, 32- 600 Oświęcim, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Jawiszowice, stanowiącej własność dłużnika: (...), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu nr KR1E/00013168/3.

Opis nieruchomości: przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa położona w Jawiszowicach, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KR1E/00013168/3, na którą składa się:

- działka oznaczona nr ewidencyjnym 2475/14 o pow. 25 a 00 m2, niezabudowana, płaska, nieogrodzona, w kształcie wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 10 m;

- działka oznaczona nr ewidencyjnym 2475/1 o pow. 29a 02 m2, płaska, zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym oraz budynkiem magazynowym z zapleczem socjalnym i biurowym, w kształcie foremnym zbliżonym do trójkąta;

- działka oznaczona nr ewidencyjnym 498/1 o pow. 62a 32 m2 – niezabudowana, zadrzewiona, płaska, zalesiona,

w kształcie nieforemnym, położona w II linii do drogi publicznej, na działce znajduje się część budynku niemieszkalnego, magazynowo-produkcyjnego.

 

Działki o nr 2475/1  (objęte księgą wieczystą nr KR1E/00013168/3) i nr 498/8 (objęte księgą wieczystą nr KR1E/00042514/6) tworzą zwarty kompleks funkcjonalno-użytkowy o łącznej powierzchni 0,6385 ha, są zabudowane budynkami niemieszkalnymi. Działki nr 498/1 (objęte księgą wieczystą nr KR1E/00013168/3) o powierzchni 0,6232 ha i nr 2475/14 (objęte księgą wieczystą nr KR1E/00042514/6) o powierzchni 0,2500 ha nie stanowią zwartego kompleksu funkcjonalno-użytkowego.

 

Nieruchomości są oszacowane w łącznej kwocie: 1 459 093,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100),

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 094 319,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości (tj. kwotę: 145 909,30 zł). Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA O. w Kętach, ul. Kościuszki 15, nr: 77 1050 1113 1000 0022 6247 5664. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Elaborat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość można oglądać w dniu 19.11.2020 r. w godz. 11:00-11:30. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu; jednakże w kancelarii komornika pozostaje do wglądu odpis elaboratu szacunkowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Położenie: