OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

20 listopada 2020 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 86-141 Lniano, Brzemiona, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 20185 [NKW: BY1S/00020185/9]. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o charakterze nieruchomości rolnej, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 16 (0,27 ha), nr 51 (2,20 ha), o łącznej powierzchni 2,4700 ha. Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako: działka nr 16 – RVI 0,07 ha, ŁIV 0,18 ha, N 0,02 ha; działka nr 51-RIVa 1,17 ha, RIVb 1,03 ha. Działki nie stanowią zwartego rozłogu. Każda z działek ma kształt regularny. Dojazd drogami gruntowymi, przy czym do działki nr 16 dojazd jest utrudniony. Nieruchomość z niewielkimi deniwelacjami usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego i nieruchomości rolnych. Brak bezpośredniego dostępu do sieciowej infrastruktury technicznej.

 

Suma oszacowania wynosi 65 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 560,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: