OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Leśniak Kancelaria Komornicza nr XI w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

4 grudnia 2020 r. o godz. 14:30

 

w sali nr D-142 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci działki nr 248/1, zabudowanej budynkiem stodoły, położonej przy ul. Pisarskiego w miejscowości Pisary, gm. Zabierzów, posiadająca założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach o numerze KR2K/00037993/2, stanowiąca własność dłużnika(…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 54 381,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 40 785,75 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 5 438,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr 92 8619 0006 0030 0325 8078 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie.

Nieruchomość można oglądać w dniu 20 listopada 2020 r godz.13:00 w miejscu jej położenia.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: