OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Rafał Szymański zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

23 listopada 2020 r. o godz. 9:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako działka nr ewid. 89/12 o powierzchni 1 100 m2, zabudowana – udział 14/15, położonej w Józefin, gm. Halinów, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SI1M/00100641/1. Jednocześnie na wniosek właścicieli pozostałej 1/15 części wystawianej na przetarg nieruchomości komornik zawiadamia, że deklarują oni chęć zbycia swojego udziału nabywcy licytacyjnemu w cenie proporcjonalnej do ceny nabycia.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 595 840,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 397 226,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 59 584,00 zł stanowiącą 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: