OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1B/00004869/9

 

Ico157/20

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk Zastępca Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

29 października 2020 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się                                                      

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej: 49-332 Pogorzela 71, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00004869/9, należąca do dłużnika: Violetta Oliwa. Nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni gruntów 0,2200 ha, składającą się z dwóch działek ewidencyjnych z arkusza mapy 1 obrębu 0951 Pogorzela, o następujących numerach i użytkach gruntowych:

154/1 – tereny mieszkaniowe B – 0,1536 ha i grunty orne RIIIa – 0,0616 ha, łącznego obszaru 0,2152 ha;

154/2 – grunty orne RIIIa – 0,0048 ha.

Na działce nr 154/1, pod adresem: Pogorzela 71, znajdują się budynki, ujęte
w zapisach księgi wieczystej, zapisane w kartotece budynków następująco, pod numerami ewidencyjnymi:

410_BUD – budynek mieszkalny, o powierzchni zabudowy 181 m2, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony (2/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1939;

411_BUD – pozostały budynek niemieszkalny, o powierzchni zabudowy 181 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony (1/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1939;

412_BUD – pozostały budynek niemieszkalny, o powierzchni zabudowy 186 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony (1/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1945.

Dla terenu obejmującego grunty przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianami, przyjętego uchwałami Rady Gminy Olszanka nr XIV/121/2000 z 24.02.2000 r., nr XXXIV/201/2009 z 01.12.2009 r. i nr XXXIX/232/2013 z 27.09.2013 r., działki o numerach 154/1 i 154/2 są usytuowane na obszarze: MR - zabudowy zagrodowej.

Suma oszacowania wynosi 252 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 189 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 280,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe nr 1 w Krakowie
10 1600 1462 1835 3842 4000 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: