OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

4 listopada 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości;

położonej: 86-120 Zawada,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 58101 [NKW: BY1S/00058101/2].

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 125/5 o powierzchni 1,23 ha, położona m. Zawada, obręb 0024, gmina Pruszcz, województwo kujawsko-pomorskie. Nieruchomość o rolniczym sposobie użytkowania, oznaczona jako działka 125/5 o kształcie regularnym, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RIIIb – 0,1825 ha, RIVa 0,5720 ha, RV 0,4755 ha. Działka jest utrzymana w dobrej kulturze rolnej. Dojazd do nieruchomości prowadzi drogą gruntowa. Nieruchomość znajduje się w zasięgu przyłącza energetycznego i wodociągowego. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi powiatowej – działki drogowej nr 120/2. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna i usytuowane są słupy energetyczne. Według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka 125/5 znajduje się w granicach strefy osadniczo-rolnej.

 

Suma oszacowania wynosi 20 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 562,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 075,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: