OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (052) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

7 października 2020 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 86-100 Świecie, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 50155 [NKW: BY1S/00050155/9].

Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu nr 980/5 o powierzchni 0,0055 ha (sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako B). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Mestwina (działka nr 977/1). Według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Świecie nieruchomość znajduje się w strefie C - dzielnicy centralnej o złożonych funkcjach usługowych i mieszkaniowych - do adaptacji i rewitalizacji zabudowy oraz rozwoju funkcji obsługi ludności o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, na terenach zabudowy mieszkaniowej M1.

 

Suma oszacowania wynosi 4 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Położenie: