OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

15 października 2020 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej: 86-141 Lniano, Błądzim, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 7638 [NKW: BY1S/00007638/3].

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 208/3 o powierzchni 1,00 ha, położona w m. Błądzim, gm. Lniano, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako RV (0,4991 ha), RVI (0,3577 ha) oraz N – (0,1432 ha).

 

Suma oszacowania udziału wynosi 13 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 350,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: