OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski Likwidator Anna Tomków-Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

1 października 2020 r. o godz. 10:00

 

w Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków II Wydział Cywilny 50-040 Wrocław, ul. Podwale 30, w sali nr 142, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużników: (…), położonej: 55-020 Żórawina, Transportowa 6-8, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00078688/3.

Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, uzbrojony jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa oraz teletechniczna. Działka numer 214 zabudowana pięcioma budynkami w zabudowie zwartej o funkcji produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną, o zróżnicowanej liczbie kondygnacji (od jednej do dwóch), niepodpiwniczonych, o murowanej konstrukcji ścian. Łączna powierzchnia zabudowy budynków wynosi 1 866,00 m2. Rok budowy: lata 70. XX w., rozbudowy: lata 90. XX w. Ogólny stan techniczny budynków: zadowalający. Na działce numer 216, przy jej południowo-zachodniej granicy, posadowiony jest jednokondygnacyjny budynek dawnej portierni. Budynek o murowanej konstrukcji ścian, z dachem płaskim pokrytym papą na lepiku na podkładzie z desek, o powierzchni zabudowy 16,00 m2. Stan techniczny budynku – mierny. Budynek charakteryzuje się wysokim stopniem zużycia funkcjonalnego i nie przedstawia wartości użytkowej. Działka numer 217 to grunt niezabudowany. Ponadto przez działkę, w jej południowo-zachodnim narożniku, przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia.

 

Suma oszacowania wynosi 2 171 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 447 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 217 100,00 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100 z dopiskiem: „rękojmia na licytację nieruchomości, nr Km 37070/12”, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 23.09.2020 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 10:30 do godz. 11:00.

W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosza Borkowskiego Likwidator Komornik Anna Tomków-Bąk, ul. Krakowska 19-23 we Wrocławiu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: