OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyna Gibas zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

30 listopada 2020 roku o godz. 9:30

 

w sali C-112 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

- Lokal mieszkalny nr 4 (stanowiący odrębną nieruchomość) położony w budynku nr 40 na os. Na Stoku w Krakowie, objęty KW: KR1P/00274355/9 o powierzchni: 40,03 m2; lokal położony na 1 piętrze, składa się z następujących izb: dwa pokoje, widna kuchnia, łazienka z WC i przedpokój; do lokalu przynależy piwnica; z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu, w wysokości 36/1000 części.

Wskazana nieruchomość stanowi własność (…). Księgę Wieczystą dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 267 300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 200 475,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości – tj. kwotę 26 730,00 zł – najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu przetargu wadium nie będzie przyjmowane.

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyny Gibas w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr:

89 8619 0006 0030 0325 8084 0001

podając na dowodzie wpłaty: „rękojmia w sprawie Km 531/18” oraz dokładną nazwę i adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomość można oglądać w obecności komornika w dniu 20.11.2020 roku o godz.: 14:00, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika – w Krakowie przy ul. Wawelskiej 12/1U.

 

Położenie: