OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 października 2020 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8), odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

o godzinie 10:00 – nieruchomości opisanej jako: działka ewidencyjna nr 60/1 o pow. 0,4400 ha –niezabudowana, położona na terenie o możliwości eksploatacji złoża w miejscowości: Dębina Łętowska, gm. Wojnicz, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00110937/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 116 820,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 87 615,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset piętnaście złotych).

o godzinie 10:15 – nieruchomości opisanej jako: działka ewidencyjna nr 144/7 o pow. 0,1400 ha – zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, niepodpiwniczonym, parterowym, nie posiadający poddasza użytkowego, krytym blachą o powierzchni użytkowej 53,15 m2, położonej w miejscowości: Dębina Łętowska, gm. Wojnicz, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00110939/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 104 582,00 zł (słownie: sto cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote). Wartość dożywotniej służebności mieszkania obciążającej nieruchomość wynosi: 37 453,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 78 436,50 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 50/100 zł).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. w kwocie 11 682,00 zł KW TR1T/00110937/7, w kwocie 10 458,20 zł KW TRI T/00110939/1 na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

 

Położenie: