OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 lutego 2021 r. o godz. 12:00

 

w siedzibie Izby Komorniczej w Poznaniu przy ul. Głębokiej 4 w Poznaniu odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c.

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

akcji zwykłych na okaziciela serii B, wyemitowanych przez spółkę pod firmą Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000045784)  o numerach od 000.000.001 do 128.612.943, inkorporowanych w jednym odcinku zbiorowym wystawionym w Warszawie dnia 08.05.2015 r. o wartości nominalnej 1,00 zł jedna akcja.

Wartość szacunkowa: 76 479 000,00  zł*). Cena wywołania: 57 359 250,00 zł*). Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

*) cena za całość

 

Zgodnie z art. 8671 § 1 k.p.c. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794 w taki sposób, by kwota rękojmi została zaksięgowana na rachunku bankowym komornika przed wywołaniem licytacji. W tytule przelewu należy podać sygnaturę sprawy, imię i nazwisko/nazwę firmy oraz adres.

 

Zgodnie z art.  8672 § 4 k.p.c. pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

 

Komornik zawiadamia, że zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, nabycie wskazanych w obwieszczeniu akcji spółki Mediatel S.A. stanowić będzie pośrednie nabycie dominacji nad spółką Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji i z tego powodu podlega ograniczeniom przewidzianym w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji. Stąd do licytacji przystąpić mogą wyłącznie podmioty, co do których zakończona została procedura wszczęta zawiadomieniem właściwego organu kontroli, o którym jest mowa w art. 5 ustawy o kontroli niektórych inwestycji, co należy wykazać komornikowi przed przystąpieniem do licytacji.

 

Zgodnie z art. 871 k.p.c. nabywca zobowiązany będzie zapłacić natychmiast po udzieleniu mu przybicia, przynajmniej jedną piątą wylicytowanej ceny (20%), przy czym reszta wylicytowanej ceny płatna jest na rachunek bankowy komornika najpóźniej do godziny dwunastej następnego dnia roboczego.

 

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Położenie: