O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Karolina Owczarek-Czarnota Kancelaria Komornicza nr IV w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

07 października 2020 roku o godz. 13.00

w sali nr D-143 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

Udziału w wysokości 3370/192738 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny - garaż wielostanowiskowy nr G,

położonej w Krakowie przy ul. Mikołaja Reja 13, z którym związane jest prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 47, posiadającego założoną księgę wieczystą nr KR1P/00336675/1 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, należącego do dłużnika Spółdzielni Mieszkaniowej "VICTORIA" w Krakowie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 37.000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę 27.750,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości tj. 3.700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na rachunek komornika o nr: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy Centrala

Nieruchomość można oglądać w dniu w dniu 23 września 2020 roku w godz. od 14:00 do 15:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie do Wydziału I Cywilnego, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy.