OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tamowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 października 2020 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka ewid. 44/20 o pow. 0,3030 ha (TRIT/00000587/4), działka ewid. nr 44/27 o pow. 0,2671 ha ( TRIT/00093451/0) oraz działka ewid. nr 44/24 o pow. 0,1085 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 01.12.2093 r. i budynki stanowiące odrębną nieruchomość (TR1T/00078597/4), które to działki stanowią jeden wspólnie ogrodzony kompleks zabudowany budynkami magazynowo produkcyjnymi, wiatą stalową, budynkiem cukierni oraz budynkiem administracyjno-piekarniczym wraz z dobudówkami(kotłownią), położonej w miejscowości: Tarnów, przy ul. Towarowa 12, posiadającej założone księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00000587/4, TR1T/00078597/4, TR1T/00093451/0.

 

Ww. nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego oszacowane są na łączną kwotę: 2 984 957,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 989 971,33 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 33/100).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. w kwocie 298 495,70 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 01.10.2020 r. oraz 06.10.2020 r. w godz. od 11:00 do 12:00. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Położenie: