OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

13 października 2020 r. o godz. 11:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

Prawa wieczystego użytkowania gruntu, tj. działki nr 146/6 o powierzchni 0,0037 ha i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, którego powierzchnia wynosi tak jak powierzchnia działki, tj. 37 m2. Ww. nieruchomość jest częścią lokalu użytkowego wykorzystywanego przez aptekę znajdująca się przy ul. Krakowskiej 53, zarządcą której jest Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Tarnowie. Nieruchomość położona jest w miejscowości: Tarnów - Strusina obręb 250, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00075128/5 i stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Okres użytkowania wieczystego do: 24.08.2093 r.

 

Prawo wieczystego użytkowania gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 113 446,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 75 630,67 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych 67/100).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny prawa wieczystego użytkowania gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, tj. kwocie 11 344,60 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20/-. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej prawa wieczystego użytkowania gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, którego dotyczy wpłata rękojmi. Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 01.10.2020 r. oraz 06.10.2020 r. w godz. od 10:00 do 11 :00. Natomiast operat szacunkowy prawa wieczystego użytkowania gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania prawa wieczystego użytkowania gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Położenie: