OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99) ogłasza, że dnia

 

16 października 2020 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 11, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości tworzącej wspólny kompleks, stanowiący jedną zorganizowaną całość w skład, którego wchodzą: działki nr 25 (am-470 objętą KW WR1O/00015454/9 oraz działki nr 27/7 (am-47) objętą KW WR1O/00029730/9, stanowiącej własność dłużnika (…), położonej: 55-230 Jelcz-Laskowice przy ulicy Chwałowickiej 2.

Działka nr 25 o pow. 0,0431 ha (am-47) KW WR1O/00015454/9 stanowi drogę utwardzoną mieszanką asfaltową, natomiast działka nr 27/7 o pow. 0,2115 ha (am-47) KW WR1O/00015454/9 w użytkowaniu wieczystym do 29.09.2094 r. zabudowana jest zespolonymi budynkami przemysłowymi (w których mieściła się drukarnia), z wydzieloną częścią parterową oraz piętrową, wewnątrz których znajdują się dwie hale produkcyjne oraz część biurowo-socjalna. Niezabudowany teren kompleksu posiada częściowe utwardzenie z asfaltu oraz betonu. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej. Wzdłuż zachodniej granicy kompleksu przebiega linia elektroenergetyczna oświetleniowa wraz z czterema słupami. Dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość w sporządzonym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jelcz-Laskowice - działki nr 27/7 i 25 (am-47) oznaczone są jako M-tereny mieszkaniowe.

Suma oszacowania wspólnego kompleksu stanowiącego zorganizowaną całość objętą KW WR1O/00015454/9 i KW WR1O/00029730/9 wynosi 1 035 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 690 133,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 103 520,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT

11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

Położenie: