OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

5 października 2020 r. o godz. 10:00

 

w sali nr IV w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

1. działka nr 291 o pow. 0,1660 ha, zabudowana budynkiem o funkcji komercyjnej – myjnia samochodowa,

2. działka nr 292 o pow. 0,0843 ha, zabudowana budynkiem o funkcji komercyjnej – Underground Club,

obie działki położone są w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Łukowskiej, posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00057604/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 4 389 698,00 zł z VAT.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 2 926 465,34 zł z VAT.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy wraz z aktami egzekucyjnymi znajduje się do wglądu na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie, są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zastaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rękojmię należy wpłacić na konto kancelarii w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 33 2030 0045 1110 0000 0236 3110.

 

Położenie: