OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza nr IV w Oświęcimiu zawiadamia na art. 10136kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 października 2020 r. o godz. 11:00

 

w Kancelarii Komorniczej w Oświęcimiu ul. Zaborska 2A; 32-600 Oświęcim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 9/16 części w nieruchomości położonej w miejscowości Przeciszów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW KR1E/00016768/0, opisanej jako: nieruchomość gruntowa obejmującej działki o nr 1870 - o pow. 0,3132 ha, dz. 2093 o pow. 0,2912 ha - grunty orne, działka nr 2313 o pow. 0,7848 ha - łąki trwałe, łączny obszar: 1,3892 ha. Działka nr 1870 położona przy ul. Stara Droga w Przeciszowie, niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, przez działkę od południa na północ przebiega linia telekomunikacyjna i gazowa, uprawiana rolniczo, przeznaczenia zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Działka przylega do drogi a nakładką asfaltową- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działka 2093 położona w rejonie ul. Krakowskiej i Szkolnej w Przeciszowie, nie posiada dostępu do drogi publicznej, tereny rolnicze. Działka nr 2313 położona w rejonie torów kolejowych, w kierunku północnym od ul. Krakowskiej, niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, porośnięta drzewami - samosiejkami, nie posiada dostępu do drogi publicznej, tereny dolesień. Działki nie stanowią funkcjonalnej całości stanowiącej współwłasność dłużnika: (…).

 

Udział w wysokości 9/16 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 71 000,00 zł. Cena wywoławcza udziału w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 53 250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 7 100,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje godzina i data wpływu w/w kwoty na konto komornika).

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę obowiązana jest zapłacić 1/5 wylicytowanej ceny natychmiast po zakończeniu licytacji. Brak wpłaty spowoduje niezwłoczne wznowienie licytacji. Reszta wylicytowanej ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię winna być wpłacona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego pod rygorem utraty prawa wynikającego z przybicia.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: