OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Aleksandra Krenzel-Huchel Kancelaria Komornicza nr I w Jastrzębiu-Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

18 września 2020 r. o godz. 08:30

 

w sali 32 Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu 602/26 i 605/26, położonej w miejscowości: Jastrzębie-Zdrój obszar Bzie Dolne o łącznej powierzchni 7 944 m2, posiadającej założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju o numerze  GL1J/00040609/1. Stanowiącej własność dłużnika.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 50 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 33 333,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości w wysokości 5 000,00 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie licytacji  w gotówce lub w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika – tel. (32) 476 25 30. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2010 nr 101, poz. 649) od 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Położenie: