Km 2297/13

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Karolina Owczarek-Czarnota Kancelaria Komornicza nr IV w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05 października 2020 roku o godz. 13.00 w sali nr D-134 Sądu Rejonowego w dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny nr 2, położony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 93 w Zielonkach stanowiącej własność (wspólność ustawowa majatkowa małżeńska) dłużników: Bińczycka Małgorzata Bińczycki Andrzej
Nieruchomość posiada założona księgę wieczystą nr KR1P/00130904/2 w Wydziale IV Ksiag Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie. 

Lokal nr 2 położony jest na drugiej kondygnacji oraz poddaszu budynku mieszkalnego. Składa się z pięciu pokoi, kuchni, dwóch łazienek oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 91,94 m2. Do lokalu przynależy piwnica zlokalizowana w przyzienmiu budynku o powierzchni 14,95 m2. Z własnością lokalu zwiazany jest udział w nieruchomości wspólnej (1/2), którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłacznie do użytku właścicieli lokali. 


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 325.683,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 244.262,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. 32.568,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na rachunek komornika o nr: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy Centrala Nieruchomość można oglądać w dniu w dniu 21.09.2020 r. w godz. od 14:00 do 15:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie do Wydziału I Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.  
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy.