KM 365/20

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik Kancelaria Komornicza nr I w Wieliczce zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24 września 2020 roku o godz. 14:30 w sali nr 33   Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomość składająca się z niezabudowanych działek oznaczonych numerem ewidencyjnych nr 2964, 2979, 2984, 3002, 3011, 3019, 3036, 3039/2, oraz działka 3007 wraz z budynkiem w budowie o pow. użytkowej 2.600,00 m2, dwoma budynkami gospodarczymi oraz zbiornikiem wodnym, położonych w miejscowości Wola Radziszowska, gm. Skawina i posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze KR3I/00025877/1.

 

 PRZEDMIOT LICYTACJI

WARTOŚĆ  NIERUCHOMOŚCI

CENA WYWOŁANIA

(tj. 3/4 ceny oszacowania)

WYSOKOŚĆ WADIUM

(tj. 10% ceny oszacowania)

zabudowana działka nr 3007 budynkiem w budowie i pozostałymi składnikami terenu

4.913.440,31 zł
(w tym 815.440,31 zł VAT)

3.685.080,23 zł

(w tym 611.580,23 zł VAT)

491.344,00 zł

niezabudowana działka nr 2984

8.800,00 zł

6.600,00 zł

880,00 zł

 niezabudowana działka nr 3002

13.200,00 zł

9.900,00 zł

1.320,00 zł

niezabudowana działka nr 3019

6.800,00 zł

5.100,00 zł

680,00 zł

niezabudowana działka nr 3036

35.600,00 zł

26.700,00  zł

 3.560,00 zł

niezabudowana działka nr 3039/2

14.900,00 zł

11.175,00 zł

1.490,00 zł

niezabudowana działka nr 2979

12.358,24 zł
(w tym 58,24 zł VAT)

9.268,68 zł

(w tym 43,68 zł)

1.240,00 zł

niezabudowana działka nr 2964

16.200,00 zł

12.150,00 zł

1.620,00 zł

niezabudowana działka nr 3011

13.600,00 zł

10.200,00 zł

1.360,00 zł

 

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi .

 

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce   lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że  w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych  z dnia 09.09.2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast. ) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych od nieruchomości, co do których nie został naliczony podatek VAT. 

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Dokumentacja fotograficzna