OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 50/2, 60-774 Poznań zawiadamia, że w dniu

 

08 października 2020 r. o godz. 11:30

 

w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sala nr 1.07, przy ul. Kamiennogórskiej 26 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako (2330/28880 cz. udziału, który stanowi miejsce postojowe o powierzchni 25 m2 oznaczone numerem nr 14 w podziemnej hali garażowej) usytuowanej pod adresem: 60-161 Poznań, ul. Jawornicka 5A/1, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00211439/2. Z prawem własności opisywanego lokalu związany jest udział wynoszący 52400/219490 w nieruchomości wspólnej (prawie własności nieruchomości gruntowej oraz części wspólnych budynku) zapisanej w KW PO1P/00158097/2.

 

Suma oszacowania wynosi: 26 300,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 19 725,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 2 630,00 zł. na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr. XVIII w Poznaniu, Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Poznaniu nr rachunku:

 

50 1240 1747 1111 0010 2730 9341

 

tytułem: Km 911/10, (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii ewentualnie w gotówce na pół godziny przed wywołaniem licytacji w sali Sądu Rejonowego wskazanej jak na wstępie. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, (akta dołączone do sprawy II Co 2548/11/3/N) lub w kancelarii komorniczej.

 

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny,
tel. 61 222 49 94, fax. 61 222 49 95, www.komornik-tomaszewski.pl

 

Położenie: