OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Marcin Samuel na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 października 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę pod adresem ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław w sali nr 19, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej pod adresem: 88-180 Złotniki Kujawskie, Tuczno, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/00053373/5 o powierzchni 6,5 ha, niezabudowanej.

 

Suma oszacowania wynosi 539 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 404 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 900,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu Centrala 36 81490000 2001 0003 8087 0002.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: