OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu –Łukasz Rafał Jadach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 sierpnia 2020 r. o godz. 9:30

 

w Wydziale II Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy

al. Marcinkowskiego 32, w sali nr 8 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: lokal użytkowy nr 2N, pow. 86,90 m2, położonej w miejscowości Poznań, przy ul. Chwiałkowskiego 20 (obecnie ul. Spychalskiego 20), stanowiącej własność dłużnika: RGR Developer Sp. z o.o., Uroczysko 1, 62-023 Borówiec; dla której jest urządzona w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań -Stare Miasto w Poznaniu księga wieczysta nr PO2P/00225098/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 300 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 225 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 30 000,00 zł, najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg, na rachunek bankowy komornika, tj. BGŻ BNP PARIBAS 39 2030 0045 1110 0000 0286 3910 (tytułem rękojmi, sygn. akt Km 3684/18) lub gotówce w kancelarii komornika. Rękojmię można także złożyć w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia ogłoszenia o jej licytacji. Z operatem szacunkowym nieruchomości sporządzonym przez biegłego można zapoznać się w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Położenie: