OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 września 2020 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisanego jako: lokal mieszkalny nr 23 o łącznej powierzchni użytkowej lokalu 32,30 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki wraz z WC, plus piwnica nr 23 o powierzchni 1,9 m2, położonego w miejscowości: Tarnów, przy ul. Spadzista 8, nie posiadającego założonej księgi wieczystej, znajdującego się w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie, stanowiącego własność dłużnika: (…).

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę: 96 891,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złoty). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 72 668,25 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 25/100).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwocie 9 689,10 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 27.08.2020 r. oraz 01.09.2020 r. w godz. 10:00 do 11:00. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Położenie: