OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 września 2020 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8), odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości: Przybysławice, gm. Radłów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00106937/6 opisanej jako:

- działka nr 1878 o pow. 1,1947 ha – zabudowana budynkami magazynowo-produkcyjnymi o łącznej powierzchni użytkowej ok. 2 125,15 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 419 169,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewiętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 064 376,75 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 75/100).

- działka nr 1879 o pow. 0,5413 ha – niezabudowana.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 89 856,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 67 392,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. działka nr 1878 rękojmia w kwocie 141 916,90 zł, działka nr 1879 rękojmia w kwocie 8 985,60 zł – na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika

najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 27.08.2020 r. oraz 01.09.2020 r. w godz. od 10:00 do 11:00. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Położenie: