OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 32 w sali nr 8 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego właśnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 43 położonego przy ulicy Chłapowskiego 21 w Poznaniu, dla którego Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW PO2P/00248854/2.

Nieruchomość jest własnością dłużniczki: (…).

Przedmiotem licytacji jest lokal jednopoziomowy, składający się z pokoju, łazienki, kuchni i przedpokoju. Ustytuowany na 6 piętrze. Pow. użytkowa wynosi: 30,31 m2. Pomieszczenia przechodnie – wejście do kuchni odbywa się poprzez pokój. W lokalu brak balkonu. Wystawa okien wschodnia. Lokal wyposażony w instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, teleinformatyczna, wentylacji grawitacyjnej, domofonowa oraz c.o. zdalaczynne.

 

Cena wywołania wynosi: 154 500,00 zł.

Suma oszacowania wynosi: 206 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na na rachunek bankowy: PKO Bank Polski O. w Poznaniu 56 1440 1286 0000 0000 1461 2726 (tytułem rękojmi sygn. akt KM 2645/18) lub w kancelarii komorniczej – art. 962 § 1 kpc. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc). Z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną zapoznać można się w kancelarii komornika na miesiąc przes licytacją, natomiast na tydzień przed terminem w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 32 (akta dołączone do sprawy II Co 2753/18/1N), w godzinach urzędowania sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku od 7:45 do 13:00 oraz od 13:30 do 15:30 lub w kancelarii komorniczej. Więcej na: www.komornik-tomczak.pl  

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: