OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

5 października 2020 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 3 Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej stanowiąca lokal niemieszkalny oznaczony numerem 25 znajdujący się w budynku nr 25 przy ul. Kościuszki w Mińsku Mazowieckim o powierzchni użytkowej 257,32 m2. Z własnością wskazanego lokalu niemieszkalnego związany jest udział wynoszący 25732/118854 w prawie współużytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 1934/5 i 1934/6 z obręb 1 Mińsk Mazowiecki o łącznej powierzchni 0,0886 ha oraz taki sam udział w prawie własności w częściach wspólnych budynku biurowego. Lokal znajduje się na 4 piętrze (piątej kondygnacji) budynku, składa się z pomieszczeń biurowych, socjalnych oraz komunikacyjnych.

Nieruchomość położona jest w: Mińsk Mazowiecki, przy ul. ul. Kościuszki 25, stanowi własność dłużnika.

Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsk Mazowiecki nr SI1M/00100217/0.

 

Suma oszacowana nieruchomości wynosi 1 087 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę: 724 666,67 zł.

Do powyższej kwoty wywołania doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 108 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmie można wpłacać na konto komornika PKO-BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

Rękojmie zostaną zwrócone po wskazaniu rachunku bankowego, na który należy je zwrócić.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (25) 759 28 54

 

Położenie: