OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW BY1B/00009411/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 września 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 13, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: MODA Sp. z o.o. położonej: 85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 40, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW: BY1B/00009411/4.

Działka o pow. 421,0 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (frontowym i dwiema niższymi oficynami) o łącznej pow. użyt. podstawowej 651,19 m2 (+ komunikacja 101,23 m2 + piwnice), budynek ponad 200 letni w trakcie rozpoczętej przebudowy i remontu wyższych kondygnacji z odnowioną elewacją frontową. Na parterze dwa lokale handlowe (do niedawna jeszcze użytkowane i nadające się do użytku), na I , II piętrze i poddaszu nieużytkowane pomieszczenia w stanie remontu (bez tynków, posadzek, drzwi wewnętrznych z rozpoczętą wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych).

 

Suma oszacowania wynosi 1 587 000,00 zł + podatek VAT (23%) 365 000,00 zł, co daje łączną kwotę 1 952 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 464 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 195 200,00 zł. Rękojmię należy wpłacać do dnia 08.09.2020 r.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu

38 1020 5011 0000 9102 0181 0555

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika mającego siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 22/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Położenie: