OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 września 2020 r. o godz. 13:00

 

w: Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny 72-600 Świnoujście, ul. Paderewskiego 6 w sali nr 100 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

garażu należącego do dłużnika: (…),

położonego: 72-600 Świnoujście, Konstytucji 3. Maja, działka 75, Świnoujście,

dla którego Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1W/00019245/0].

Charakterystyka budynku garażowego wg stanu na dzień oględzin:

Budynek garażowy jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczony. Budynek w zabudowie szeregowej, wybudowany w technologii tradycyjnej. Budynek wybudowano w latach 80. Garaż posiada kanał naprawczy.

Stropy: 

żelbetowe.

Drzwi zewnętrzne:

drewniane w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym.

Ściany:

ściany pokryte farbą ścienną w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym.

Posadzka:

betonowa w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym.

Pokrycie dachu:

papa.

Tynki zewnętrzne:

otynkowane.

Instalacje w budynku:

elektryczna.

 

Zestawienie powierzchni użytkowej budynku (dane wykonane przez autora podczas oględzin budynku przez biegłego sądowego mgr Krzysztofa Babskiego).

 

Lp.

 

Pomieszczenie

 

Wielkość

1.

Powierzchnia użytkowa budynku garażowego

 

19,29 m2

 

Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określenia standard wykończenia i jakość użytych materiałów pozwala na określenie standardu jako podstawowego, natomiast stanu technicznego budynku jako średni.

 

Suma oszacowania wynosi 18 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 870,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu 49 1240 3914 1111 0010 5196 8787

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu przy ul. Paderewskiego 6. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: