OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

WR1K/00244315/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Michał Kaczan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 sierpnia 2020 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Świebodzka 5 w sali nr 17, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

należącego do dłużnika: (…), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego: 54-242 Wrocław, ul. Jelenia 38/9, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej XI Wydział Cywilny prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00244315/3. Lokal mieszkalny nr 9 usytuowany jest na III kondygnacji (II p.) opisanego wyżej budynku. Składa się on z: trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 54,10 m2. Mieszkanie rozkładowe – dostęp do wszystkich pomieszczeń bezpośrednio z przedpokoju. Do lokalu przylega balkon. Wielkość pomieszczeń optymalna. Funkcjonalność lokalu ocenia się jako dobrą.

 

Suma oszacowania wynosi 294 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 220 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 17 1050 1575 1000 0092 3012 9596 ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu, ul. Szewska. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość przed licytacją wolno oglądać dnia 12.08.2020 r. od godz. 10:00 do godz. 10:15, oraz w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego wolno przeglądać w kancelarii komornika ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 391 21 01

Położenie: