OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Marcin Dubień na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

26 sierpnia 2020 r. o godz. 11:15

 

w Sądzie Rejonowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, sala nr III, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako:

 

 1. Działka nr 613/2 o powierzchni 0,4183 ha, położona jest w miejscowości Dąbrówno przy ul. Leśnej, ok 400 m od jeziora Dąbrowa Wlk. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Ostródzie o nr KW EL1O/00048457/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 163 467,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 122 600,25 zł.

 

2. Działka nr 613/7 o powierzchni 0,3012 ha, położona jest w miejscowości Dąbrówno przy ul. Wzgórze Letniskowe, ok 400 m od jeziora Dąbrowa Wlk. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Ostródzie o nr KW EL1O/00048457/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 105 903,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 79 427,25 zł.

 

3. Działka nr 613/9 o powierzchni 0,2607 ha, położona jest w miejscowości Dąbrówno przy ul. Wzgórze Letniskowe, ok 400 m od jeziora Dąbrowa Wlk. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Ostródzie o nr KW EL1O/00048457/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 101 844,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 76 383,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (89) 642 11 76.

Położenie: