OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Marcin Dubień na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

 

23 września 2020 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, sala nr X, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako:

 

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, tj. działka nr 163/2 o powierzchni 2,0100 ha, położona w miejscowości Marwałd, gm. Ostróda, posiadająca urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Ostródzie o nr KW EL1O/00003369/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 53 700,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 40 275,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jednocześnie informuje się, że nabywcą nieruchomości rolnej może być osoba spełniająca warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 64/03 poz. 592). Jednocześnie informuje się, że nabywcą nieruchomości rolnej może być osoba spełniająca warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 64/03 poz. 592).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (89) 642 11 76.    

 

Położenie: