Km 44/19

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Karolina Owczarek-Czarnota Kancelaria Komornicza nr IV w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

24 sierpnia 2020 roku o godz. 13.00

w sali nr D-134 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości obejmującej działkę nr 47/1 o pow. 0,0556 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi, położonej w miejscowości Łazy gm. Jerzmanowice-Przeginia, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skale o nr KR2P/00011778/6 stanowiącej własność dłużnika Krzysztofa Kubicy.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 190.738,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji jest równa trzy czwarte sumy oszacowania
i wynosi: 143.053,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. 19.073,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na rachunek bankowy komornika o nr: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy Centrala
Nieruchomość można oglądać w dniu w dniu 06 sierpnia 2020 r. w godz. od 14:00 do 15:00. 
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy do Wydziału I Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy.

Położenie: