OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Sławomir Rutkowski (tel. (91) 421 49 40, fax: (91) 421 85 92) ogłasza, że dnia

 

24 sierpnia 2020 r. o godz. 14:15

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 114, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę numer 54/95, identyfikator działki 321101_2.0009.54/95, obręb ewidencyjny: 0009, Mierzyn 2, położonej w województwie Zachodniopomorskim, powiat Policki, gmina Dobra, miejscowość Mierzyn. Zgodnie z treścią KW sposób korzystania z nieruchomości: R-grunty orne. Obszar całej nieruchomości zgodnie z treścią KW wynosi 0,1100 ha. Dla nieruchomości SR Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi KW o numerze: SZ2S/00028280/7. Nieruchomość objęta jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra. Zgodnie z ogólnymi zapisami w Studium nieruchomość położona jest w Strefie rozwoju funkcji mieszkalnej jedno – i wielorodzinnej niskiej intensywności z towarzyszącymi usługami komercyjnymi i publicznymi (oświata, zdrowie, kultura, sport, rekreacja). Przez część przedmiotowej działki przebiega linia w ww. Studium oznaczona jako istn. elektroenergetyczne linie napowietrzne 15kV. Dla działki nr 54/95 obręb Mierzyn 2, gmina Dobra nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (tj. Dz. U. Z 2018 r., poz. 1945 ze zm.).

 

Suma oszacowania wynosi 247 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 185 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 24 770,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpłacający rękojmię zobowiązany jest wskazać: imię i nazwisko lub firmę, imiona rodziców, nr PESEL lub REGON). Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 24 2030 0045 1110 0000 0410 8690.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: